Kto może skorzystać z ulg podatkowych cz. 1

  Kto może skorzystać z ulg podatkowych cz. 1

  Patrycja Wacławska

  Kurier Lubelski

  Kurier Lubelski

  Od dziś do czwartku (12 lutego) znajdziesz na naszych łamach porady, które pomogą ci w rozliczeniu podatku dochodowego za 2008 rok.
  Do końca kwietnia mamy czas na rozliczenie się z fiskusem z podatku od dochodów osiągniętych w ubiegłym roku. Podobnie jak przy rozliczeniach za poprzednie lata, podatnicy mogą skorzystać z ulg odliczanych od dochodu oraz od podatku.

  Dla rodziców

  Przy rozliczeniu za 2008 rok ponownie będziemy mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej. Na każde wychowywane dziecko rodzice będą mogli odliczyć od podatku 1173,70 zł.
  W praktyce, podobnie jak przed rokiem, w pełni wykorzystają ulgę jedynie najlepiej zarabiający rodzice. Odliczenie nie może być bowiem wyższe niż należny podatek. Jeśli rodzice mają na tyle niskie dochody, że należny podatek jest niższy niż 1173,70 zł (a w przypadku osób wychowujących więcej niż jedno dziecko wielokrotność tej kwoty), nie będą mogli odliczyć w ramach ulgi prorodzinnej więcej niż wynosi ten podatek. Pozostała część ulgi przepadnie. Nie jest przewidziana możliwość odliczenia jej w przyszłorocznym zeznaniu podatkowym. Limit ulgi jest wspólny dla obojga rodziców. Jeśli ulgę w pełnej przysługującej wysokości odliczy od podatku jedno z nich, drugie nie będzie mogło odliczyć ani złotówki. Jeśli zaś jedno z rodziców odliczy część ulgi, drugie będzie mogło odliczyć resztę. Prawo do ulgi w pełnej wysokości mają także ci rodzice, których pociecha przyszła na świat w 2008 roku.

  Prawo do ulgi mają rodzice wychowujący swoje dzieci biologiczne oraz rodzice adopcyjni, jeśli mają przyznany status opiekuna prawnego. Zasadą jest to, że ulga jest przyznawana na dzieci niepełnoletnie. Wyjątkowo jednak można ją otrzymać na dziecko:

  * do 25. roku życia, jeśli uczy się lub studiuje i nie uzyskało dochodu podlegającego opodatkowaniu (w 2008 roku kwota dochodu wolna od podatku wynosiła 3091 zł), chyba, że jego jedyny dochód stanowiła renta rodzinna,

  * niezależnie od wieku, jeśli otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny. Istotny dla uzyskania prawa do ulgi jest fakt wychowywania dziecka. Nie ma znaczenia, czy rodzice są małżeństwem. Jeśli rodzice nie mieszkają razem i każde z nich wychowywało dziecko przez część roku, każde może odliczyć ulgę w wysokości proporcjonalnej do części roku, przez którą wychowywało dziecko.

  Rodzina nie skorzysta z ulgi prorodzinnej, jeśli żadne z rodziców nie osiągało w 2008 roku dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (czyli według skali, którą podajemy w tabeli).

  WAŻNE:

  * Limit - 1173,70 zł,

  * Odliczenie - od podatku.

  Na rehabilitację


  Podobnie jak w poprzednich latach, podatnicy, którzy są niepełnosprawni, przewlekle chorzy i posiadają tzw. grupę inwalidzką, mogą odliczyć od dochodu niektóre wydatki związane z rehabilitacją lub leczeniem. Jeśli dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył w 2008 roku 9120 zł, ulga przysługuje osobie, która utrzymuje niepełnosprawnego małżonka, dziecko (także adopcyjne i przyjęte na wychowanie), pasierba, rodzica, teścia, rodzeństwo, macochę lub ojczyma, synową lub zięcia.

  Limit odliczeń zależy od rodzaju poniesionych wydatków.

  1 Wydatki na zakup leków

  Przepisy podatkowe pozwalają odpisać wydatki na te leki, których stosowanie zlecił lekarz specjalista.

  WAŻNE:

  * Limit - część wydatków przekraczająca 100 zł w danym miesiącu,

  * Odliczenie - od dochodu.

  2 Wydatki na przewodnika i korzystanie z samochodu

  Przy rozliczeniu podatkowym za 2008 rok można odliczyć wydatki poniesione na:

  * opłacenie przewodników osób niewidomych z tzw. I lub tzw. II grupą inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

  * utrzymanie przez osoby niewidome tzw. I lub tzw. II grupy inwalidztwa psa przewodnika,

  * używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (lub współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do tzw. I lub tzw. II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do tzw. I lub tzw. II grupy inwalidztwa, albo dzieci niepełnosprawne do 16 lat, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

  WAŻNE:


  * Limit - 2280 zł,

  * Odliczenie - od dochodu.

  3 Inne wydatki konieczne z uwagi na potrzeby osoby niepełnosprawnej


  Zgodnie z prawem można odliczyć wydatki na:

  * adaptację i wyposażenie mieszkania oraz domu,

  * przystosowanie pojazdu mechanicznego,

  * zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych (nie dotyczy to sprzętu gospodarstwa domowego),

  * zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych,

  * odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

  * odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno--opiekuńczym oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

  * opiekę pielęgniarską w domu nad niepełnosprawnym w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do tzw. I grupy inwalidztwa,

  * opłacenie tłumacza języka migowego,

  * kolonie i obozy dla dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej, a także dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 lat,

  * odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego; osoby niepełnosprawnej zaliczonej do tzw. I lub tzw. II grupy inwalidztwa, a także dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - także innymi niż karetka transportu sanitarnego środkami transportu,

  * odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo--leczniczych i pielęgnacyjno- -opiekuńczych, na koloniach i obozach dla dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej, a także dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

  WAŻNE:

  * Limit - faktycznie poniesione wydatki,

  * Odliczenie - od dochodu.

  Zwrot za internet

  Osoby, które w 2008 roku korzystały z internetu, mogą odliczyć wydatki poniesione na ten cel. Wydatki na internet trzeba udokumentować fakturą VAT. Urzędnicy skarbowi będą honorowali jedynie te faktury, na których wyraźnie wyszczególniono opłatę za korzystanie z sieci i które zostały wystawione na imię i nazwisko podatnika. Jeśli więc osoba, na którą wystawiona jest faktura, w ubiegłym roku nie osiągała dochodów, nie będzie mogła skorzystać z ulgi. Nie ma możliwości odliczenia w ramach opisanej tu ulgi wydatków na korzystanie z dostępu do sieci w siedzibie firmy.

  Każdy z podatników ma własny limit odliczenia ulgi internetowej. Jeśli więc kilku domowników ma faktury VAT za korzystanie z sieci wystawione na swoje imię i nazwisko, każdy z nich może skorzystać z ulgi.

  WAŻNE:

  * Limit - 760 zł,

  * Odliczenie - od dochodu.

  Z preferencjami


  Małżonkowie oraz rodzice samotnie wychowujący dzieci mają możliwość skorzystania z preferencyjnych zasad rozliczenia się z fiskusem. W przypadku małżonków preferencja polega na tym, że podatek zostanie zapłacony w podwójnej wysokości, ale od połowy łącznych dochodów (to korzystne, jeśli jedno z małżonków ma znacznie wyższe dochody niż drugie). Preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dziecko polega na możliwości zapłacenia podatku w podwójnej wysokości liczonego od połowy dochodów samotnego rodzica.

  Z preferencyjnego rozliczenia przewidzianego dla małżonków skorzystają ci podatnicy, których związek i wspólność majątkowa trwały przez cały 2008 rok. Prawo do preferencji mają zarówno małżonkowie będący rezydentami, czyli mający miejsce zamieszkania w Polsce, jak i ci, którzy nie są rezydentami (nie mają miejsca zamieszkania w Polsce) lub z których jeden nie jest rezydentem. W przypadku osób, które nie są rezydentami, warunkiem skorzystania z preferencji jest to, by dochód osiągnięty w Polsce stanowił co najmniej 75 proc. dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym.

  Z tej preferencji dla samotnych rodziców skorzystają podatnicy, których dziecko jest niepełnoletnie; uczy się lub studiuje i nie ukończyło 25 lat oraz nie osiągnęło w 2008 roku opodatkowanego dochodu; ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

  Skala podatkowa za 2008 rok

  Podstawa obliczenia podatku | Wysokość podatku

  do 44.490 zł | 19 proc. minus 586,85 zł

  44.490 zł - 85.528 zł | 7.866,25 zł plus 30 proc. nadwyżki ponad 44.490 zł

  ponad 85.528 zł | 20.177,65 zł plus 40 proc. nadwyżki ponad 85.528 zł

  Kwota wolna od podatku w 2008: 3.091 zł. Podatek zaokrągla się do pełnych złotych


  Komentarze

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  O tym się mówi

  Wideo