Lubelskie to region rolniczy, ma też wiele do zaoferowania turystom. Gdy obie te dziedziny ze sobą połączyć, otrzymamy agroturystykę. Na jej rozwój także można otrzymać unijne dotacje.

Gdy jesteś rolnikiem, starać się można o dotację na utworzenie nowego bądź zmodernizowanie już istniejącego gospodarstwa agroturystycznego. Dokładniej mówiąc, chodzi o wynajmowanie pokoi gościom, sprzedawanie im posiłków oraz świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów. Dotacja ta przyznawana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. Działanie: Różnicowanie kierunków działalności nierolniczej.

 

Unia Europejska zwraca nawet połowę poniesionych kosztów, maksymalnie 100 tys. zł. Trzeba jednak najpierw wyłożyć swoje własne pieniądze, by otrzymać zwrot nakładów. Rozliczane są one według faktur, rachunków itp. Wszystkie koszty muszą więc być dobrze udokumentowane, bo osoby kontrolujące wydatki – przekonał się o tym już niejeden beneficjent – czepiają się drobiazgów.

 

O unijną dotację ubiegać się mogą nie tylko sami rolnicy, ale także ich małżonkowie i dzieci. Warunkiem jest, by osoba starająca się o dotację (beneficjent) mieszkał w miejscowości mającej mniej niż 5 tys. mieszkańców i co najmniej przez ostatni rok przed złożeniem wniosku o unijne wsparcie opłacał składki ubezpieczenia w KRUS.

 

Formularze wniosków można pobrać i złożyć w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Adres lubelskiego to: Elizówka 65A i B, tel. tel.  0-81 756 88 20 .

 

Zatrudniasz pięć osób – możesz dostać 300 tys. zł

 

Możesz także założyć gospodarstwo agroturystyczne, jeżeli nie jesteś rolnikiem, ale mieszkasz na wsi lub w małym miasteczku. O dotację będziesz się jednak musiał starać na innych zasadach. Może Ci ona być przyznana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

 

Aby otrzymać unijne wsparcie na takie przedsięwzięcie, powinieneś rozpocząć działalność gospodarczą albo już ją prowadzić. Uwaga – ważna rzecz: trzeba zatrudniać maksymalnie do dziesięciu osób, a roczny obrót nie może przekraczać 2 mln euro. W takim przypadku starasz się o dotację nie jako Jan Kowalski, ale jako mikroprzedsiębiorstwo. Musisz także być mieszkańcem wsi lub małego miasteczka, aby skorzystać z tego programu.

 

Jako mikroprzedsiębiorstwo działające na wsi możesz dostać wyższą kwotę wsparcia niż rolnicy i prowadzić szerszą działalność turystyczną niż oni – np. otworzyć hotel, pensjonat, pole biwakowe, organizować przewóz osób itp. Wysokość dotacji, jaką możesz dostać, zależy od liczby pracowników. Limit wynosi:

 

* w przypadku 1–2 zatrudnionych osób – 100 tys. zł,

* przy 3–4 osobach – 200 tys. zł,

* przy 5 i więcej zatrudnionych – 300 tys. zł.

 

Także i w tym przypadku unijna pomoc jest przyznawana w formie refundacji, czyli zwrotu poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 50 proc. wydatków. Formularze wniosków na tego rodzaju dotację można pobrać i złożyć w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Bez pośpiechu z wydawaniem pieniędzy!

 

* Wszelkie wydatki, które chciałbyś, aby unia Ci zrefundowała, ponosić możesz dopiero po podpisaniu umowy o dotację. Koszty poniesione wcześniej nie będą zwracane. Ale jest wyjątek: to wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej, kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych.

 

* Po otrzymaniu wsparcia ze środków unijnych należy prowadzić później działalność gospodarczą, na którą zostały one przyznane, przez okres co najmniej trzech lat.

 

Tu znajdziesz szczegóły

 

Wszelkie informacje o unijnych pieniądzach na agroturystykę uzyskasz w punkcie informacyjnym w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, tel.  0-22 623 13 66 , 623 13 44, 623 14 76, 623 14 19 (telefony czynne w dni robocze w godz. 8.15–16.15). Znajdziesz je także na stronach internetowych:

 

* www minrol.gov.pl

* www.agroturystyka.pl