O blisko 100 zł wzrasta kwota, którą emeryci i renciści mogą zarobić bez obaw o wysokość ich świadczenia. Od marca obowiązują nowe, wyższe progi przychodu - informuje Wojciech Andrusiewcz, rzecznik ZUS w Lublinie.

Każdy emeryt i rencista może dorabiać do przyznanego mu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia. Jednak w zależności od wysokości wynagrodzenia świadczenie może być ograniczone lub wręcz zawieszone. Obowiązują w tym zakresie sztywno określone procentowe progi przychodu, obliczane w oparciu o ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny przeciętne wynagrodzenie w kraju. Nie dotyczą one jedynie osób, które przekroczyły powszechny wiek emerytalny, tj. 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn oraz pobierających rentę inwalidy wojennego lub wojskowego – w tym także osób otrzymujących rentę rodzinną po tej grupie inwalidów.

Bez wpływu na wysokość emerytury bądź renty pozostaje przychód nieprzekraczajacy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Od 1 marca, przez najbliższe trzy miesiące, próg ten wynosi 2167,60 zł i jest wyższy od poprzedniego o 89,60 zł. Zarobki powyżej tej granicy powodują zmniejszenie świadczenia o kwotę, o którą tę granicę przekraczamy. Jeżeli natomiast przychód emeryta lub rencisty przekracza 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału to świadczenie ulega zawieszeniu. Wysokość tego progu wzrosła od 1 marca o 166,40 zł i wynosi obecnie 4025,60 zł.

Z początkiem marca wzrosła również wysokość limitów zarobkowych dotyczących osób pobierających rentę socjalną. Próg przychodu w przypadku tej grupy to z kolei równowartość 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Po wzroście o 38,40 zł wynosi ona 929 zł. Limit ten – podobnie jak dwa wcześniejsze – obowiązuje do końca maja tego roku.

Nowe progi przychodu dotyczą także przebywających na świadczeniu przedemerytalnym. W tym przypadku limity obowiązują przez 12 miesięcy, a oparte są o przeciętne wynagrodzenie w całym minionym roku kalendarzowym. I tak od 1 marca dopuszczalną kwotą miesięcznego przychodu jest 1472 zł, co stanowi 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju w 2008 r. Wyższy przychód – podobnie jak w przypadku emerytów i rencistów – powoduje ograniczenie wysokości wypłacanego świadczenia przedemerytalnego. Z kolei zarobki przekraczające od 1 marca kwotę 2060,80 zł, tj. 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 2008 r., decydują o zawieszenie świadczenia. Roczna, sumaryczna wysokość obu progów to odpowiednio: 17664 zł i 24729,60 zł.