Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie przypomina, że do 28 lutego 2009r. można składać wnioski o zatwierdzenie umów zbycia (darowizny, sprzedaży) kwoty indywidualnej (kwoty mlecznej).

ARR przypomina także,  że:

- zbyć można tylko niewykorzystaną w danym roku kwotowym kwotę indywidualną lub jej część,

- umowa zbycia kwoty indywidualnej może być zawarta wyłącznie między producentami posiadającymi gospodarstwa rolne na terenie działania tego samego województwa,

- umowa musi być zawarta w formie pisemnej i podpisana przez zbywcę i nabywcę,

- wniosek o zatwierdzenie umowy zbycia kwoty indywidualnej składa się do ostatniego dnia lutego danego roku kwotowego (liczy się data stempla pocztowego),

- w przypadku zbycia kwoty indywidualnej, 5% tej kwoty przechodzi do krajowej rezerwy.

 

Załącznikiem do wniosku powinno być także aktualne zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa przez obydwie strony umowy.

 

Producent, który sprzeda, daruje swoją kwotę indywidualną lub jej część, nie będzie mógł otrzymać kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy przez okres 5 lat od dnia wydania przez ARR decyzji ostatecznej w sprawie zatwierdzenia umowy zbycia.

 

Szczegóły dostępne są na stronie www.arr.gov.pl