Prawie 200 osób z terenu województwa lubelskiego będzie mogło wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez LECHAA CONSULTING SP. z o.o.

Z bezpłatnego wsparcia skorzystają osoby pracujące w administracji publicznej, powyżej 50 roku życia oraz niepełnosprawni pozostający bez zatrudnienia.

Aktualnie przyjmowane są zgłoszenia do 2 projektów, których realizacja rozpoczęła się w lutym br.

 

1. Inicjatywa w rękach osób po 50 roku życia

 

W ramach projektu „Inicjatywa” osoby pracujące w administracji publicznej i podległych jej jednostkach organizacyjnych, które ukończyły 50 lat i z własnej woli zainteresowane są podnoszeniem kwalifikacji i doskonaleniem posiadanych umiejętności, przeszkolą się z zakresu języka angielskiego, ICT, zasad postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych i negocjacji.

 

Dodatkowo w projekcie zaplanowano fakultatywne weekendowe warsztaty z umiejętności miękkich, takich jak: radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, rozwiązywanie konfliktów czy autoprezentacja.

W wybranym seminarium mogą wziąć udział również osoby nie korzystające ze wsparcia szkoleniowego. Każdy uczestnik projektu może liczyć na zwrot kosztów dojazdów na zajęcia, poczęstunek, bezpłatne pomoce naukowe, zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

 

2. Niepełnosprawni też efektywni

 

Osoby niepełnosprawne należą do tzw. grupy ryzyka, którą cechuje niekorzystne położenie i dyskryminacja na rynku pracy.

 

Projekt „Efektywni” ma za zadanie umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez wyrobienie w nich zaradności osobistej i pobudzenie aktywności społecznej. Temu mają służyć seminaria z kompetencji społecznych, poradnictwo psychologiczno-zawodowe oraz bezpłatne kursy. Szkolenia z zakresu rachunkowości komputerowej, kadr i płac, księgowości oraz administracyjno-biurowe trwają od 100 do 170 godzin (w zależności od kierunku).

Adresatem działań projektowych są osoby niepełnosprawne, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, pozostające bez zatrudnienia. W ramach projektu przysługuje im również stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów, ciepłe posiłki i bezpłatne materiały szkoleniowe.

 

Szczegółowe informacje nt. kryteriów kwalifikacyjnych i zasad uczestnictwa w projektach dostępne są na stronach www.lechaa.pl/inicjatywa i www.lechaa.pl/efektywni oraz w biurze LECHAA przy ul. Fiołkowej 7, tel. 081 759 30 11.